تبلیغات
مطالب اینترنتی - تحقیق در مورد بررسی وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشكی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی
 
مطالب اینترنتی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه21   فهرست مطالب   مقدمه: روش پژوهش: یافته های پژوهش چكیده مقدمه: ‌نقش تجهیزات پزشكی در بیمارستان های پیشرفته امروزی و تشخیص و درمان بیماری ها انكار ناپذیر است.كشورهای در حال توسعه با وجود محدودیت منابع مالی به نحو بی رویه ای نسبت به خرید تجهیزات پیچیده و گران قیمت اقدام نموده اند اما در مورد نگهداری این سرمایه های عظیم اقدامات مناسبی انجام نداده اند. در كشور ما نیز مطالعات محدود صورت گرفته بیانگر نابسامانی هایی در زمینه مدیریت نگهداری تجهیزات پزشكی بوده است . روش پژوهش: پژوهش به صورت مقطعی انجام گرفت و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه در 10 بیمارستان تحت مطالعه استفاده شد. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها به صورت حضوری، داده ها با استفاده از آ ...
منبع :تحقیق در مورد بررسی وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشكی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی
تحقیق بررسی وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشكی در ... mihandocs.com/27647-تحقیق--بررسی-وضعیت-مدیریت-نگهداری-تجهیزات-پزشكی-در-بیمارستان-های-تحت-پوشش-دانشگاه-علوم-پزشكی-ایران...‎Cachedتا پایان ماه تمامی مقالات و تحقیق ها تنها به قیمت 5000 تومان قرار گرفت. ... وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشكی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم ... بررسی وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشكی در بیمارستان های ... mihandocs.com/34000-بررسی-وضعیت-مدیریت-نگهداری-تجهیزات-پزشكی-در-بیمارستان-های-تحت-پوشش-دانشگاه-علوم-پزشكی-ایران-1382.ht...‎Cachedشرح مختصر:‌نقشتجهیزات پزشكی در بیمارستان های پیشرفته امروزی و تشخیص و ... مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس ... کلمات کلیدی: بررسی وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشكی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی ایران-1382, دانلود تحقیق بررسی وضعیت ... مطالعه‌ی تطبیقی مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشكی در بیمارستانهای ... him.mui.ac.ir/index.php/him/article/view/22‎Cached Similarمقدمه: حدود 20 درصد از هزینه‌های پیش‌بینی‌شده بیمارستان به بخش تجهیزات پزشكی ... وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشكی در بیمارستانهای تحت ‌پوشش دانشگاه علوم پزشكی و ... روش بررسی: پژوهش حاضر كاربردی و از دسته مطالعات توصیفی – مقطعی بود كه در ... واژه های کلیدی: وسایل و تجهیزات پزشکی - مدیریت تدارکات بیمارستان ... [PDF] Archive of SID www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/79613883808.pdf‎Cached Similarﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1385 ﺑﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ... ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻧﺤﻮﻩ ﻱ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺯﺑﺎﻟﻪ (67 ﺩﺭﺻﺪ)، ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺯﺑﺎﻟﻪ (39 ﺩﺭﺻﺪ)، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: ﺯﺑﺎﻟﻪ (15.7 ﺩﺭﺻﺪ) .... ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻧﺸﺪﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ... ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﻮﺭﺩ ... ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ. تحقیق در مورد بررسی وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشكی در ... mag-iran.com/تحقیق-در-مورد-بررسی-وضعیت-مدیریت-نگهدا.htm‎Cachedدر این مطالعه بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی ایران واقع در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند. از میان این ۱۴ بیمارستان ، ۴ بیمارستان فاقد واحد ... موضوع پایان نامه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی | مشاوره پایان نامه و ... parsthesis.com/موضوع-پایان-نامه-مدیریت-خدمات-بهداشتی/‎Cachedبررسی وضعیت رختشویخانه در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ... پیشگیری در امر نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشكی ... تدوین برنامه مراقبت پرستاری قبل از عمل و تاثیر آن بر اضطراب بیماران تحت عمل جراحی ... کیفیت مستندات پرستاری و دیدگاه پرستاران در مورد عوامل موثر بر آن در بخشهای منتخب ... [PPT] آشنایی با اداره تجهیزات پزشکی - معاونت درمان medcare.bums.ac.ir/.../main%20office%20of%20medical%20equipment.ppt‎Cached Similarمدیریت، نظارت و ارائه سیاست ها و راهکارهای مرتبط با تجهیزات پزشکی از طریق، تامین، تدوین ... تحقیق، پژوهش وارتقاء فرآیندهای مرتبط با تجهیزات پزشکی. 6 ... مجموعه شناسنامه تجهیزات پزشکی کلیه مراکز دولتی تحت پوشش دانشگاه; مجموعه نیازهای ... بررسی جامع وضعیت تجهیزات پزشکی مراکزآموزشی درمانی و بیمارستان های تابعه ... [PDF] ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺪارك ﭘﺰﺷﮑﯽ - دانشگاه علوم پزشکی مازندران mazums.ac.ir/dorsapax/Data/Sub_7/File/payan%20nameha.pdf‎Cached Similarﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش ﻣﺪرﺳﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺪارك ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﻮرد ... ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ذﺧﯿﺮه و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎران در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی آﻣﻮ .... ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ .... ﺗﺤﻘﯿﻖ در آﻧﻬﺎ از ﺳﺎل ... ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و. ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان و ﺑﯿﻤ. ﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺤﺖ. ﭘﻮﺷﺶ در ﺳﺎل .... ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﯿﻤﺎ. [PDF] 1394 ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺳﺎل ﮔﺮوه ﮋوﻫﺸﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫ - دانشگاه علوم ... abzums.ac.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=e7b79ea5-9f57...‎Cachedﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ. ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ، ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺷﻬﺮی (ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺟﻤﻊ آوری،. ﺗﻔﮑﯿﮏ. ، ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و ... ﻧﻮآوری، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی (ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ) ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ. ﺗﺼﻔﯿﻪ آب، .... ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺴﻮرات ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه واراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻠﻔﯿﻖ آن ... ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻄﺮ در ﺑﯿﻤﺎﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن. دانشكده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران ] -مقالات 86-81] fnm.tums.ac.ir/section105/page10.aspx?lang=Fa‎Cached Similarاثربخشی واكسن هپاتیت B در دانشجویان دانشكده علوم پزشكی شاهرود در سال 1383" ، مریم ... تصمیم گیری مشاركتی سرپرستاران بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات ... نگرش پرستاران نسبت به تحقیق و بكار گیری نتایج آن در فعالیت های ... بررسی سیستم ارزش گذاری مدیران بر اساس شخصیت و جنسیت آنان " ، دكتر مریم ...
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : نویسنده
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :